Likvidace společnosti

Zánik firmy je možný bez likvidace a s likvidací. K první situaci dochází v případě, že jmění společnosti přechází na jejího právního nástupce.

Obecné informace k likvidaci společnosti

Likvidace společnosti je proces, který vede k zániku společnosti v případě, že společnost není zadlužená. Pokud tomu tak je, je nutné zahájit insolvenční řízení. Vstupem společnosti do likvidace, končí aktivní obchodní činnost společnosti.

 

Likvidaci je potřeba provést správně, a tak abychom se vyhnuli právnímu následnictví. Fáze likvidace musí vždy předcházet zániku společnosti, tedy výmazu z obchodního rejstříku. Nezáleží přitom, zda uplynula doba, na kterou byla společnost vytvořena, zda se jedná o rozhodnutí společníků či zásahu státních orgánů.

 

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.

 

V této fázi se hlavní osobou ve společnosti stává osoba likvidátora. Moc orgánů společnosti je v této fázi firmy značně omezena, spočívá především v rozhodnutí valné hromady o vstupu do likvidace a jmenováním likvidátora, který by měl celou likvidaci firmy úspěšně zajistit a provést.

 

Druhy likvidace

1. dobrovolná - na základě dohody společníků, týká se většiny případů

2. nucená - nařízená soudem podle zákona

 

Nezbytné právní kroky k likvidaci firmy

 • podání návrhu na zápis vstupu společnosti do likvidace do veřejného rejstříku
 • likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům
 • likvidátor zveřejní v obchodním rejstříku alespoň dvakrát za sebou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a společně s tím výzvě věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě aspoň tří měsíců od druhého zveřejnění
 • sestavení zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby ke dni vstupu do likvidace
 • Podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období, která uplynula před vstupem do likvidace
 • ocenění veškerého majetku na tržní cenu a zajištění jeho prodeje
 • ukončení pracovních poměrů s případnými zaměstnanci dle příslušných ustanovení zákoníku práce
 • ke konci likvidace pak zrušení registrace k jednotlivým daním, odhlášení případného sociálního a zdravotního pojištění, vyřízení souhlasu s ukončením činnosti u správce daně

 

Vyplacení podílu na likvidačním zůstatku

 • likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace a podá návrh na použití likvidačního zůstatku. Tihle musím být odsouhlaseno vedením podniku.
 • podíl lze vyplatit, pouze pokud jsou uspokojeni všichni včas ohlášení věřitelé
 • koncem likvidace je použití likvidačního zůstatku nebo převzetí likvidační podstaty věřiteli
 • je povinností zajištění uchování základních dokumentů po dobu deseti let od zániku společnosti

 

Riziko spojené s likvidací firmy

Často bývá likvidace volena jako způsob ukončení společnosti na základě rady lidí, kteří s ní až tak velké zkušenosti nemají. Neuvědomují si tak, že v rámci likvidace se musí dořešit veškeré nesrovnalosti, problémy např. s finančním úřadem apod. Toto riziko pak přechází na likvidátora, který musí za společnost pak vše dořešit.